Category Archives: Nieuws

Wat staat u te wachten: wijziging van De Arbowet per 1 juli 2017

Wat staat u te wachten: wijziging van De Arbowet per 1 juli 2017

De Arbowet per 01-07-2017

De nieuwe Arbowet lijkt een hype te zijn voor de verschillende arbodiensten. Werkgevers worden bestookt met informatie. Maar verandert er nu echt zoveel voor werkgever en werknemer? Dat valt erg mee. Althans voor de klanten van Preventix Arbodiensten. Maar pas op, want er zijn wel enkele valkuilen. Er zijn een aantal veranderingen die nadenkwerk vragen, die voorbereiding vragen en er zijn wijzigingen die een aanpassing van een lopend contract met een addendum vragen. Maar in essentie blijft alles toch bij het oude. Wel met een accent op een actievere opstelling van de werkgever. Een actiever accent in het begeleiden en voorkomen van verzuim.

De veranderingen per 01-07-2017

Preventix Arbodiensten zet voor u de grootste veranderingen op een rij:

 1. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur. Dit is iets dat bij Preventix Arbodiensten in de praktijk altijd als geregeld was bij elk bestaand contract.
 2. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Ook dit was in de praktijk altijd al geregeld bij alle werkgevers aangesloten bij Preventix Arbodiensten.
 3. Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
  1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  2. op welke manier de arbodienstverlener zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  5. hoe klachtenprocedures werken;
  6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Dit vraagt een addendum aan lopende contracten. Vanaf 1 april 2017 zullen de nieuwe contracten van Preventix Arbodiensten zo aangepast worden dat zij conform de nieuwe wetgeving dekkend zijn. Bestaande contracten krijgen een addendum.

 1. Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 2. Er is een grotere betrokkenheid van werknemers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen vastgelegd in de nieuwe Arbowet van 1 juli 2017. En het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 3. Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners en bedrijfsartsen.
 4. Werknemers krijgen het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit is iets anders dan het recht op een deskundigenoordeel bij het UWV. Feitelijk krijgt de werknemer nu recht op een door de werkgever betaalde tweede mening van een andere bedrijfsarts. De wetgeving is niet duidelijk of die werknemer de bedrijfsarts en de organisatie waarvoor de bedrijfsarts werkt ook zelf mag kiezen. Het lijkt er op dat de werkgever mag bepalen als hij betaalt. Maar de jurisprudentie zal daar op termijn duidelijkheid in moeten brengen. Vooruitlopend op de nieuwe regeling is Preventix Arbodiensten een samenwerking aangegaan met een voor haar vertrouwde partij. Eveneens een gecertificeerde arbodienst. Uit hetzelfde hout gesneden. Dit om onverwachte wendingen voor werkgever en werknemer te voorkomen. Blijft het feit dat moeizame beoordelingen en discussies nu zullen verworden tot een drietrapsraket: oordeel van de bedrijfsarts, tweede oordeel van een bedrijfsarts en deskundigenoordeel. Iets dat je zou moeten willen voorkomen. Preventix Arbodiensten zal met de bij haar aangesloten werkgevers afspraken gaan maken over hun wensen met betrekking tot dit element van de nieuwe wetgeving.

Alles kort op een rij

Samenvattend laten de meeste elementen van de nieuwe Arbowet van 1 juli 2017 zich vangen in een vastleggen van al bestaande afspraken tussen de klanten en Preventix Arbodiensten in een addendum aan het bestaande contract. Dit addendum zullen de klanten van Preventix Arbodiensten uiterlijk op 1 mei 2017 van ons hebben ontvangen. Het is in uw eigen belang dat het, waar aan de orde met instemming van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, uiterlijk per 1 juli 2017 getekend bij Preventix retour is. Daarnaast zal aan de klanten van Preventix Arbodiensten een voorstel worden gedaan voor het regelen van de tweede mening (second opinion) van de bedrijfsarts. Deze regeling staat los van het bestaande contract. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf, bijvoorbeeld branche gebonden, een regeling op dit vlak treffen. Preventix Arbodiensten adviseert u nadrukkelijk wel iets te regelen. Laat uw werknemer geen vrije keuze in deze. Het hek lijkt namelijk van de dam te zijn als de werkgever verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling bij ziekte, en de werkgever geen stem meer heeft in wie de objectieve beoordeling van de belastbaarheid met arbeid mag doen.

Conclusie

Er verandert met de nieuwe Arbowet van 1 juli 2017 dus niet zoveel. Althans niet voor de klanten van Preventix Arbodiensten. Vooral omdat wij veel van de nieuwe elementen in de wet al met onze klanten hadden afgesproken. Niet bij Preventix Arbodiensten aangesloten werkgever wordt aangeraden goed op te letten. De nieuwe Arbowet kan een melkkoe worden voor arbodiensten. En dat terwijl de keuze voor een met de werkgever meedenkende partij, die tegelijkertijd objectief kijkt naar het belang van de individuele werknemer en het collectief van werknemers, steeds belangrijker wordt.

 

 

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Psychische aandoeningen beroepsziekte nummer 1

Jaarlijks worden bijna twintigduizend mensen ziek door hun werk. In ongeveer 35% van de gevallen betreft het een psychische aandoening waarbij overspannenheid/burnout met 77% het meest voorkomt. De financiële sector gaat hierbij aan kop. In 26% van de gevallen betreft het een aandoening van het bewegingsapparaat. Alhoewel dit percentage in de afgelopen jaren is gedaald… Lees verder

Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

Extra geld voor duurzame inzetbaarheid

De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken dat zowel werkgevers als werknemers moeten investeren in duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zullen hierin een leidende rol vervullen ten aanzien van de ondersteuning van het MKB. Minister Asscher stelt de komende vier jaar 5 miljoen euro beschikbaar om tenminste… Lees verder

Nederlander koerst af op een langer leven in goede gezondheid

Nederlander koerst af op een langer leven in goede gezondheid

Indien de tendens wat betreft gezondheid, die zich de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld , de komende jaren doorzet zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen. Ouder worden gaat doorgaans gepaard met fysieke beperkingen. Als gevolg van een verbetering van de gezondheid sinds de jaren ’80… Lees verder

Preventix voldoet aan alle privacyrichtlijnen. Wij gaan zorgvuldig om met alle aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Lees dan hier onze privacyverklaring.